Klantenbescherming

In het kader van de ‘AssurMiFID‐gedragsregels’ [1] delen wij u onderstaande informatie mee:

Ons kantoor
 • Moonen Vliegen assur BV
 • Luikersteenweg 258/0001, 3920 Lommel, België
 • RPR Hasselt 0895.952.376
 • Gegevens voor een snel contact en effectieve en rechtstreekse communicatie:
  • Telefoon: 011 555 110 (of +32 11 555 110)
  • e-mail: info@mv-assur.be
 • Verzekeringsmakelaar onder nummer van het FSMA 103582 A.
 • Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door  de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.”

“Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel,

de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as
www.ombudsman.as.”

Onze dienstverlening en aangeboden producten

“Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”.

 

Ons kantoor is actief in de volgende takken:

1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 4: Casco rollend spoorwegmaterieel; 5: Luchtvaartuigcasco; 6: Casco zee- en binnenschepen; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 11: BA luchtvaartuigen; 12: BA zee- en binnenschepen; 13: Algemene BA; 14: krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

 

Polisvoorwaarden: Voor de voorwaarden van de producten van onze partnermaatschappijen verwijzen we naar de pagina Documenten en de webpagina's van de verschillende verzekeringsmaatschappijen.

www.aginsurance.be
www.baloise.be
www.optimco.be
www.das.be
www.euromex.be
www.axa.be
www.fidea.be
www.dkv.be
www.cardif.be
www.dela.be
www.lar.be
www.allianz-assistance.be
www.europ-assistance.be
www.vivium.be
www.ergolife.be

 

Onze verloning

Voor onze diensten ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. De maatschappijen kunnen ons ook diverse diensten aanbieden zoals het bijwonen van seminaries, cursussen, enz. 

In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant. In voorkomend geval zal dit deel uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst. Raadpleeg onze kantoor voor meer informatie.

Beslist u als klant om de samenwerking binnen de 24 maanden te beëindigen, dan kunnen de door ons gepresteerde uren aangerekend worden aan u als klant. (bemiddeling, verplaatsingen, mails, telefonie, kantoorkosten, briefwisseling, enz.)

De datum van ondertekening van de klantenfiche bepaalt de te betalen vergoeding. 24 maanden na ondertekening van dit document worden de tarieven aangepast een de actuele tarieven op onze website. De reeds betaalde vergoedingen door de maatschappij(en) aan ons kantoor, worden in mindering gebracht van de te betalen kosten via de afrekening.

De laatst ondertekende klantenfiche bepaalt de data waarvan hierboven sprake.

Onze tarieven vindt u hier:

Datum: 01/01/2019:

 

Jaarlijkse dossierkost: 70,00 euro (online raadpleging van uw dossier inbegrepen indien dit gevraagd wordt).

Kantoorkosten: worden gefactureerd aan 55,00 euro per uur (gesprekken, offertes maken en bespreken, telefonie, post, e-mails, enz.).

Verplaatsingskosten aan 0,55 euro/KM.

Kosten voor herinneringen aan betalingen: 13,00 euro per brief/aangetekende zending/E-mail, enz.

Andere kosten aan reële kostprijs.

 

Bij gebreke aan betaling binnen 15 dagen na verzending wordt het totaalbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 10 % per jaar en een forfaitaire schadeloosstelling van 10 % met een minimum van 150 euro en een maximum van 2.500 euro.

 

Klachten kunnen binnen de 14 dagen na ontvangst schriftelijk en aangetekend overgemaakt worden aan ons kantoor. Luikersteenweg 258/0001, 3920 Lommel (België).
Via e-mail kan dit op het enige en officiële adres: info@mv-assur.be

 

Merk op dat als u verschillende verzekeringsovereenkomsten gaat vergelijken, u niet enkel de geraamde kosten en lasten van de overeenkomsten met elkaar mag vergelijken, maar ook andere elementen in aanmerking moet nemen, zoals de reikwijdte van de waarborgen, het bedrag van eventuele franchises of de uitsluitingsclausules.
Het saldo van de premie, na aftrek van de taksen en bijdragen alsook van de acquisitie- en administratiekosten, bestaat immers uit het gedeelte van de premie dat wordt aangewend om de contractueel vastgelegde prestaties te verrichten en uit de andere kosten dan vermeld op de rekening/polis (waaronder de samengevoegde en onderling gedeelde kosten van de schadegevallen en het beheer ervan).
Ons belangenconflictenbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie  terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.

 

 • Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels”van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. 

 • Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. 

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

-      Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;

-      Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;

-      Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;

-      Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;

-      Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.

 

-      Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);

-      Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;

 

 • Welke maatregelen neemt ons kantoor

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

-      Een interne instructienota;

-      Een aangepast verloningsbeleid;

-      Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;

-      Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;

-      Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;

-      Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

 • Wat is de procedure?

 

 • Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

In het geval u verzekerd bent voor rechtsbijstand, kunnen wij u eventueel doorverwijzen naar de maatschappij die de rechtsbijstand voor u regelt, in alle objectiviteit kunnen zij dan verder helpen.

[1] Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.