Klantenbescherming

In het kader van de ‘AssurMiFID‐gedragsregels’ [1] delen wij u onderstaande informatie mee:

Ons kantoor
 • Moonen Vliegen assur BV
 • Luikersteenweg 258/0001, 3920 Lommel, België
 • RPR Antwerpen, afd. Hasselt 0895.952.376
 • Gegevens voor een snel contact en effectieve en rechtstreekse communicatie:
  • Telefoon: 011 555 110 (of +32 11 555 110)
  • e-mail: info@mv-assur.be
 • Verzekeringsmakelaar onder nummer van het FSMA 0895.952.376.
 • Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door  de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.”

“Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel,

de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as
www.ombudsman.as.”

Onze dienstverlening en aangeboden producten

“Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”.

 

Ons kantoor is actief in de volgende takken:

1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 4: Casco rollend spoorwegmaterieel; 5: Luchtvaartuigcasco; 6: Casco zee- en binnenschepen; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 11: BA luchtvaartuigen; 12: BA zee- en binnenschepen; 13: Algemene BA; 14: krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

 

Polisvoorwaarden: Voor de voorwaarden van de producten van onze partnermaatschappijen verwijzen we naar de pagina Documenten en de webpagina's van de verschillende verzekeringsmaatschappijen.

www.aginsurance.be
www.baloise.be
www.optimco.be
www.das.be
www.euromex.be
www.axa.be
www.fidea.be
www.dkv.be
www.cardif.be
www.dela.be
www.lar.be
www.allianz-assistance.be
www.europ-assistance.be
www.vivium.be

www.ergolife.be

www.securex.be

www.hdi.com 

www.ms-amlin.com

www.credimo.be

 

Onze verloning

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. Voor onze diensten ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. De maatschappijen kunnen ons ook diverse diensten aanbieden zoals het bijwonen van seminaries, cursussen, enz. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling en advies verlener een vergoeding van u als klant. In voorkomend geval zal dit deel uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst. Raadpleeg onze website voor meer informatie.

Beslist u als klant om de samenwerking binnen de 24 maanden te beëindigen, dan kunnen de door ons gepresteerde uren aangerekend worden aan u als klant. Onze tarieven voor bemiddeling, verplaatsingen, mails, telefonie, kantoorkosten, briefwisseling, enz. staan ter beschikking op onze website. Onze website bevat altijd de meest accurate gegevens. De datum van ondertekening van dit document bepaalt de te betalen vergoeding. 24 maanden na ondertekening van dit document worden de tarieven aangepast een de actuele tarieven op onze website. De laatst ondertekende klantenfiche bepaalt de data waarvan hierboven sprake.

De datum van ondertekening van de klantenfiche bepaalt de te betalen vergoeding. 24 maanden na ondertekening van dit document worden de tarieven aangepast een de actuele tarieven op onze website. De reeds betaalde vergoedingen door de maatschappij(en) aan ons kantoor, worden in mindering gebracht van de te betalen kosten via de afrekening.

De laatst ondertekende klantenfiche bepaalt de data waarvan hierboven sprake.

Onze tarieven vindt u hier:

Datum: 01/01/2020:

 

Jaarlijkse dossierkost: 70,00 euro (online raadpleging van uw dossier inbegrepen indien dit gevraagd wordt).

Kantoorkosten: worden gefactureerd aan 55,00 euro per uur (gesprekken, offertes maken en bespreken, telefonie, post, e-mails, enz.).

Verplaatsingskosten aan 0,55 euro/KM.

Kosten voor herinneringen aan betalingen: 13,00 euro per brief/aangetekende zending/E-mail, enz.

Andere kosten aan reële kostprijs.

 

Bij gebreke aan betaling binnen 15 dagen na verzending wordt het totaalbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 10 % per jaar en een forfaitaire schadeloosstelling van 10 % met een minimum van 150 euro en een maximum van 2.500 euro.

 

Klachten kunnen binnen de 14 dagen na ontvangst schriftelijk en aangetekend overgemaakt worden aan ons kantoor. Luikersteenweg 258/0001, 3920 Lommel (België).
Via e-mail kan dit op het enige en officiële adres: info@mv-assur.be

 

Merk op dat als u verschillende verzekeringsovereenkomsten gaat vergelijken, u niet enkel de geraamde kosten en lasten van de overeenkomsten met elkaar mag vergelijken, maar ook andere elementen in aanmerking moet nemen, zoals de reikwijdte van de waarborgen, het bedrag van eventuele franchises of de uitsluitingsclausules.
Het saldo van de premie, na aftrek van de taksen en bijdragen alsook van de acquisitie- en administratiekosten, bestaat immers uit het gedeelte van de premie dat wordt aangewend om de contractueel vastgelegde prestaties te verrichten en uit de andere kosten dan vermeld op de rekening/polis (waaronder de samengevoegde en onderling gedeelde kosten van de schadegevallen en het beheer ervan).
 

 

REMUNERATIEBELEID

 

 

Ons kantoor zet zich loyaal, billijk en professioneel in voor de belangen van haar klanten.

Het remuneratiebeleid van het personeel van ons kantoor of elke andere verbonden persoon (bv. een subagent) leeft deze verplichting na. Er wordt geen enkele regeling getroffen op het gebied van beloning, op het gebied van verkoopdoelen of anderszins, die hemzelf of zijn werknemers ertoe kan aanzetten een klant een bepaald verzekeringsproduct aan te bevelen, terwijl de verzekeringsdistributeur een ander verzekeringsproduct zou kunnen aanbieden dat beter aan de behoeften van de desbetreffende klant zou voldoen. In dit kader heeft ons kantoor het hierna volgend remuneratiebeleid geïmplementeerd:

 

 

1. VERGOEDING

 

Ons kantoor werkt met vaste en variabele verloningen. Indien ons kantoor een variabele verloning toekent ziet ons kantoor erop toe dat:

 

 • De variabele vergoeding geen afbreuk doet aan de belangen van de klanten;

 

 • De variabele vergoeding een beperkt deel zal uitmaken van de totale vergoeding;

 

 • De variabele vergoeding niet wordt berekend op basis van de realisatie van de verkoop van welbepaalde producten, maar op basis van de totaliteit van de prestaties;

 

 • Kwalitatieve criteria zoals de naleving van de gedragsregels, de kwaliteit van de dienstverlening en/of de klanttevredenheid worden gerespecteerd; 

 

Wanneer blijkt dat de belangen van de klant niet werden gerespecteerd, wordt de variabele vergoeding teruggevorderd en worden de nodige maatregelen genomen ten aanzien van de betrokken persoon.

 

 

2. INCENTIVES (niet- geldelijke voordelen)

 

Onder de hiernavolgende strikte voorwaarden kan ons kantoor gebruik maken van incentives:

 • De incentive  doet geen afbreuk aan de belangen van de klanten;
 • De incentive is niet verbonden aan één welbepaald product of een beperkt gamma van producten (product van de maand is verboden);
 • De waarde van de incentive is beperkt en redelijk;
 • De periode die in overweging wordt genomen voor de toekenning van de incentive is voldoende lang;

Wanneer blijkt dat de belangen van de klant niet werden gerespecteerd, wordt de incentive of, in gebeurlijk geval, de waarde ervan, onmiddellijk teruggegeven en worden de geijkte maatregelen genomen tegenover de betrokken persoon.

 

 

3. COMMERCIELE DOELSTELLINGEN

 

Bij het vaststellen van eventuele commerciële doelstellingen neemt ons kantoor de volgende voorwaarden in acht:

 • De commerciële doelstelling doet geen afbreuk aan de belangen van de klanten;
 • De commerciële doelstelling is niet verbonden aan één welbepaald product of een beperkt gamma van producten ( product van de maand is verboden);
 • Het bedrag dat toegekend wordt n.a.v. het behalen van de commerciële doelstelling is beperkt en redelijk;
 • De periode die in overweging wordt genomen voor de toekenning van commerciële doelstellingen is voldoende lang;
 • (Eventueel: De te behalen commerciële doelstelling is het resultaat van de gezamenlijke inspanning en niet verbonden aan een individuele prestatie).
Ons belangenconflictenbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie  terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.

 

 • Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels”van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. 

 • Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. 

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

-      Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;

-      Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;

-      Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;

-      Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;

-      Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.

 

-      Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);

-      Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;

 

 • Welke maatregelen neemt ons kantoor

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

-      Een interne instructienota;

-      Een aangepast verloningsbeleid;

-      Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;

-      Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;

-      Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;

-      Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

 • Wat is de procedure?

 

 • Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

In het geval u verzekerd bent voor rechtsbijstand, kunnen wij u eventueel doorverwijzen naar de maatschappij die de rechtsbijstand voor u regelt, in alle objectiviteit kunnen zij dan verder helpen.

 

1. BELANGENCONFLICTENBELEID

 

1.1. Algemeen kader

 1. De regelgeving voorziet de verplichting voor de verzekeringstussenpersonen om een effectief beleid inzake belangenconflicten schriftelijk vast te stellen, te implementeren en te handhaven.

 

 1. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen:

(1)    De verzekeringstussenpersoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon, hierin begrepen elke verbonden persoon zoals een bestuurder, vennoot of daarmee gelijk te stellen persoon, of manager van de tussenpersoon of onderneming, indien van toepassing; een werknemer alsook een andere natuurlijke persoon wiens diensten ter beschikking en onder zeggenschap staan van de verzekeringstussenpersoon en die betrokken is bij de distributie van verzekeringsproducten (bv. verzekeringssubagenten) - een natuurlijke persoon die rechtstreeks betrokken is bij het aanbieden van diensten aan de verzekeringstussenpersoon onder een samenwerkingsovereenkomst voor de distributie door de tussenpersoon of onderneming van producten - een persoon die (on) rechtstreeks verbonden is door het uitoefenen van controle, hierna “de verbonden personen”) en de klanten,

(2)    Tussen de klanten onderling.

 

 1. Op basis van wat voorafgaat en van de bijzonderheden van onze activiteiten, heeft ons kantoor een belangenconflictenbeleid uitgewerkt waarvan de inhoud is opgenomen in huidig document.

 

 

1.2. Identificatie van potentiele belangenconflicten en het beleid van het kantoor

Rekening houdend met de kenmerken van het kantoor, is een overzicht gemaakt van de potentiële belangenconflicten. Zowel het beheer als de concrete maatregelen zijn hieronder weergegeven in het kader van de verschillende potentiële belangenconflicten.

 

BELANGENCONFLICTEN TYPE A

De verzekeringstussenpersoon/de verbonden persoon kan financieel gewin behalen of een financieel verlies vermijden, mogelijk ten nadele van de klant

 

Voorbeeld van situatie

Beleid

Implementatie

 

Plaatsen of verplaatsen van zaken bij de verzekeringsmaatschappij in functie van de commissie

 

 

Commissioneringsbeleid dat rekening houdt met klantenbelang (verhouding waarborg/premie)

 

 • Interne instructienota
 • Remuneratiebeleid

 

BELANGENCONFLICTEN TYPE B

De verzekeringstussenpersoon/de verbonden persoon heeft een belang bij het resultaat van een ten behoeve van de klant verrichte dienst van verzekeringsdistributie of een namens de klant uitgevoerde transactie, belang dat verschillend is van het belang van de klant bij het resultaat

 

Voorbeeld van situatie

Beleid

Implementatie

 

Commissie in functie van:

 • Volume
 • Verhouding schade/ premie
 • Groei

 

 

 


Deelnemingen, direct of indirect, van minstens 10% of meer van stemrechten of van kapitaal:

 • Van ons kantoor in een verzekerings-onderneming
 • Van een verzekeringsonderneming of van de moedervennootschap van een verzekerings-onderneming in ons kantoor

 

 

 

Commissioneringsbeleid dat rekening houdt met klantenbelang (beste verhouding waarborg/premie)

 

 

 

 

 

Communicatie aan klant

 

 • Interne instructienota
 • Remuneratiebeleid

 

 

 

 

 

Vermelding in de fiche “analyse van de verlangens en behoeften”

 

 

 

 

 

 BE
LANGENCONFLICTEN TYPE C

De verzekeringstussenpersoon/de verbonden persoon heeft een financiële of een andere prikkel om het belang van een andere klant of groep van klanten te laten primeren op het belang van de klant

 

Voorbeeld van situatie

Beleid

Implementatie

 

Betere dienstverlening ten voordele van bepaalde klanten

 

 

 

 


Schaderegeling tussen klanten van ons kantoor

 

Toepassing van principes van ethisch handelen: “zich altijd op loyale, billijke en professionele wijze inzetten voor de belangen van de klanten”

 

 

 

 • Gepast communicatiebeleid
 • Maatregelen die de informatie-uitwisseling tussen beheerders beperken
 • Vertrouwelijkheid van informatie

 

 

 • Interne instructienota
 • Remuneratiebeleid

 

 

 

 

 • Interne instructienota
 • Procedures betreffende de toegang tot informatie uit schaddedossiers waarbij verschillende klanten met onderscheiden belangen betrokken zijn

 


BELANGENCONFLICTEN TYPE D

De verzekeringstussenpersoon/de verbonden persoon oefent hetzelfde bedrijf uit als de klant

 

Voorbeeld van situatie

Beleid

Implementatie

 

Hetzelfde bedrijf uitoefenen als de klant

 

Toepassing van principes van ethisch handelen: “zich altijd op loyale, billijke en professionele wijze inzetten voor de belangen van de klanten”

 

 

-        Communicatie aan klant

-        Interne instructienota

 

 

 


BELANGENCONFLICTEN TYPE E

De verzekeringstussenpersoon/de verbonden persoon ontvangt van een andere persoon dan de klant voor een ten behoeve van de klant verrichte verzekeringsdistributie een voordeel in de vorm van geld, goederen of diensten, voordeel dat verschilt van de gebruikelijke provisie of vergoeding voor deze dienst

 

Voorbeeld van situatie

Beleid

Implementatie

 

Voordelen andere dan die werden vermeld onder de belangenconflicten van type A en B

 

Toepassing van principes van ethisch handelen: “zich altijd op loyale, billijke en professionele wijze inzetten voor de belangen van de klanten”

 

 

Interne instructienota

 


BELANGENCONFLICTEN TYPE F

Eventueel andere bijkomende belangenconflicten eigen aan uw kantoor (aan te vullen). Voorbeeld van situatie: de verzekeringstussenpersoon/de verbonden persoon is substantieel betrokken bij het beheer of de ontwikkeling van producten, in het bijzonder wanneer deze persoon een invloed heeft op de prijsbepaling van die producten of de distributiekosten ervan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.3. Te volgen procedure bij het beheer van belangenconflicten

Ons kantoor volgt volgende procedure betreffende de belangenconflicten: Zie schema hierboven. 

 

1.4. Informatie voor de klant

4.1.          Indien de door ons kantoor getroffen organisatorische of administratieve regelingen voor het beheer van belangenconflicten ontoereikend zijn om redelijkerwijs te mogen aannemen dat het risico zal worden voorkomen dat de belangen van de klant worden geschaad, volgt ons kantoor volgende procedure, op een duurzame drager:

 • Een specifieke beschrijving maken van het betrokken belangenconflict;
 • De algemene aard en bronnen van het belangenconflict toelichten;
 • De risico’s voor de consument toelichten, dewelke voortvloeien uit het belangenconflict en de stappen die zijn genomen om die risico’s te beperken;
 • Duidelijk vermelden dat de organisatorische en administratieve regelingen die werden getroffen om het belangenconflict te voorkomen of te beheren, niet volstaan om met een redelijke mate van zekerheid te waarborgen dat risico’s van schade aan de belangen van de klant zullen worden voorkomen.

4.2.          Bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict behoudt ons kantoor zich het recht voor om de gevraagde dienstverlening van de betrokkenen klant te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant.

 

1.5. Vervolg van het belangenconflictenbeleid

5.1.          Ons kantoor houdt een register bij en actualiseert dit geregeld met daarin de situaties waarin een belangenconflict dat een risico op schade aan de belangen van een klant met zich meebrengt of, bij een doorlopende dienst of activiteit, zich kan voordoen.

De vermelding van belangenconflicten in het dossier kan een actualisering van de lijst met potentiële belangenconflicten met zich meebrengen en omgekeerd.

5.2.          In gebeurlijk geval past ons kantoor het beleid inzake het beheer van belangenconflicten aan.

5.3.          De verbonden personen binnen het kantoor zijn ertoe gehouden om de interne instructies m.b.t. het beleid inzake belangenconflicten, te respecteren.

Algemene Voorwaarden van ons kantoor

ONZE DIENSTVERLENING

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. Voor onze diensten ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. De maatschappijen kunnen ons ook diverse diensten aanbieden zoals het bijwonen van seminaries, cursussen, enz. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling en advies verlener een vergoeding van u als klant. In voorkomend geval zal dit deel uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst. Raadpleeg onze website voor meer informatie.

Beslist u als klant om de samenwerking binnen de 24 maanden te beëindigen, dan kunnen de door ons gepresteerde uren aangerekend worden aan u als klant. Onze tarieven voor bemiddeling, verplaatsingen, mails, telefonie, kantoorkosten, briefwisseling, enz. staan ter beschikking op onze website. Onze website bevat altijd de meest accurate gegevens. De datum van ondertekening van dit document bepaalt de te betalen vergoeding. 24 maanden na ondertekening van dit document worden de tarieven aangepast een de actuele tarieven op onze website. De laatst ondertekende klantenfiche bepaalt de data waarvan hierboven sprake.

CATEGORISERING VAN DE KLANT

 

Om u een optimale klantenservice aan te bieden, heeft ons kantoor beslist om al haar klanten te categoriseren als niet-professionele klanten.

U bent geïnformeerd over de mogelijkheid te verzoeken om als professionele klant te worden gecategoriseerd op voorwaarde dat u voldoet aan de voorwaarden zoals voorzien in de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 19 december 2017 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten, waarnaar verwezen in artikel 20 van het Koninklijk Besluit van 18 juni 2019 tot uitvoering van de artikelen 5, 19°/1, 264, 266, 268 en 273 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. De categorisering als professionele klant impliceert eventueel een lager beschermingsniveau. Indien u wenst te worden gecategoriseerd als een professionele klant, neemt u contact op met ons kantoor.

INFORMATIEVERSTREKKING VIA DE WEBSITE VAN ONS KANTOOR

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, gebruikt ons kantoor in een aantal gevallen haar website voor bepaalde algemene informatieverstrekking aan haar klanten. Ons kantoor gaat ervan uit dat informatieverstrekking in deze vorm past in de context waarin wij met onze klanten zaken doen of gaan doen, als bewezen is dat u als klant regelmatig toegang heeft tot het internet. Het feit dat u als klant een e-mailadres opgeeft om met ons kantoor zaken te doen, geldt volgens de wet als bewijs dat u als klant regelmatig toegang heeft tot het internet.

JUISTE EN VOLLEDIGE INFORMATIEVERSTREKKING

Voor de kwaliteit van onze dienstverlening is ons kantoor afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Daarom is het belangrijk dat u als klant ons kantoor juiste en volledige informatie aanlevert bij aanvang en tijdens de looptijd van onze dienstverlening. Wanneer u ons kantoor onjuiste of onvolledige informatie bezorgt, kan ons kantoor niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan. In het kader van onze dienstverlening zal ons kantoor u diverse documenten toezenden of aanreiken. Documenten die u steeds aandachtig moet doornemen en waarvoor u ons kantoor moet contacteren voor eventuele opmerkingen en/of toelichtingen. In ieder geval vraagt ons kantoor u om alle documenten steeds zelf te controleren en vast te stellen of deze opgesteld zijn in overeenstemming met uw verlangens en behoeften.

KLACHTENBEHANDELING

 

De tevredenheid van het cliënteel is een prioriteit voor ons kantoor. Conform de interne beleidsmaatregelen en procedures, heeft ons kantoor een regeling betreffende het beheer van klachten van klanten opgesteld. Deze regeling heeft tot doel de klachten betreffende een verzekeringscontract of een geleverde dienst in het kader van verzekeringsdistributie op een deskundige en eerlijke manier te onderzoeken. 

 

Elke gedetailleerde klacht mag per e-mail of per gewone brief worden bezorgd.  Ons kantoor verbindt zich ertoe om deze te beantwoorden.  Telkens wanneer u het wenst of wanneer de behandeling van uw klacht door ons kantoor voor u geen voldoening bracht, kan u met de Ombudsman van de Verzekeringen contact opnemen via volgende coördinaten: Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel.: +32(0)2 547 58 74, fax.: +32(0) 547 59 75, e-mail:info@ombudsman.as. Deze dienst is bevoegd voor bemiddeling bij verzekeringsgeschillen ten behoeve van de consument.

 

 

VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS

 

Iedere partij, zowel ons kantoor als uzelf als klant, zal geen vertrouwelijke informatie, waarover zij beschikt in kader van onderhavige relatie, meedelen aan derde partijen met uitzondering van de informatie die aan derden moet worden meegedeeld voor de goede uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld de (her)verzekeringsmaatschappij, expert, enz.) en de wettelijke uitzonderingen.

 

 

STRIJD TEGEN HET WITWASSEN VAN GELD EN DE FINANCIERING VAN TERRORISME

In het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en, in toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, verbindt u zich ertoe de vragen die ons kantoor verplicht is dienaangaande te stellen, te beantwoorden en het kantoor op het eerste verzoek de gevraagde documenten te verstrekken.

 

 

SOLVABILITEIT VAN DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN

 

In het kader van hun activiteiten inzake distributie van verzekeringen, is ons kantoor niet verantwoordelijk voor de solvabiliteit  van de verzekeringsmaatschappijen.

 

 

TOEPASSELIJK RECHT

 

De onderhavige voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht.

[1] Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.